Obsah

 

 

V majetku podniku jsou zahrnuty veškeré fyzické a nehmotné aktiva, které firma vlastní s cílem dosáhnout zisku. Tento majetek je k dispozici pro volné nakládání a firma za něj nese odpovědnost. Zákon vyžaduje, aby všechny firmy a podnikatelé vedli evidenci majetku, pokud vedou účetnictví nebo daňovou evidenci. Tato evidence umožňuje sledovat, co firma vlastní a jaké má hodnoty, například množství skladových zásob či technických prostředků.

 

Proč evidovat majetek

Evidování majetku je nejen povinností stanovenou zákonem, ale také slouží firmám k udržení přehledu o svém majetku. Tato povinnost nastává ve chvíli, kdy firma začne vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Živnostníci, kteří využívají paušální výdaje nebo paušální daň, majetek evidovat nemusí a postačuje jim pouze evidování faktur.

 

Co patří do majetku vašeho podniku

Majetek podniku zahrnuje veškerý majetek, který podnikatel vlastní a využívá pro svou podnikatelskou činnost v případě živnostníků nebo veškerý majetek firmy u právnických osob. Tento majetek může zůstat ve firmě různě dlouhou dobu. Například počítač může sloužit klidně několik let, zatímco zboží se snažíte prodat co nejrychleji. Majetek se proto v účetnictví rozděluje na dlouhodobý a krátkodobý (oběžný).

Správné definování dlouhodobého majetku je zvláště důležité kvůli účetním odpisům. Dlouhodobý majetek můžete totiž odpočítat z daní postupně během několika let. Navíc evidence majetku slouží jako důkaz pro případ kontroly, že jste skutečně investovali do majetku, který uvádíte ve svém daňovém přiznání. Dlouhodobý majetek se dělí na hmotný, nehmotný a finanční. Na druhou stranu oběžný majetek zahrnuje zásoby, pohledávky a peněžní prostředky.

 

Dlouhodobý a krátkodobý majetek firmy

Dlouhodobý majetek, z hlediska účetnictví, je ten, který slouží podniku déle než jeden rok a během tohoto období se opotřebovává, ale nespotřebovává se. Naopak, krátkodobý majetek je majetek, který firma využívá po dobu kratší než jeden rok. Narozdíl od dlouhodobého majetku se neopotřebovává, ale je spotřebováván.

Podle zákona o dani z příjmů se dlouhodobým majetkem považuje:

Účetní předpisy definují dlouhodobý majetek následovně:

Krátkodobým majetkem, známým také jako oběžná aktiva, je poté veškerý zbylý majetek, který nesplňuje výše uvedená kritéria.

 

Hmotný, nehmotný a finanční majetek společnosti

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje veškeré fyzicky existující aktiva firmy, jako jsou:

Pokud vedete daňovou evidenci, je třeba v ní zaznamenávat pouze hmotný majetek. Nehmotný a finanční majetek není třeba evidovat.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek je takový, na který nelze doslova sáhnout, například:

Dlouhodobý finanční majetek se týká především účetnictví a obvykle zahrnuje cenné papíry a podíly ve sesterských nebo dceřiných firmách. Někdy se také označuje jako investiční majetek.